CRS

 

Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego państwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).

Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

1. Obowiązki banku wynikające z CRS:

 

 1. identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego w innych państwach
 2. weryfikowanie, czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju dla celów CRS (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 3. raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.

 

2. Obowiązki klientów wynikające z CRS:

 

 1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z mBankiem S.A. umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:
 • Od dnia 1 maja 2017r. - złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku.
 • Do dnia 30.04 2017r. - w stosunku do tych klientów, mBank zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku klientów firmowych, bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę)  spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS.

 

 1. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkoweji w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

 1. Rachunek finansowy - dla klientów Biura maklerskiego mBanku rachunek inwestycyjny, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą

 

3. Złożenie oświadczenia.

 

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku prosimy o kontakt z infolinią Biura maklerskiego mBanku pod numerem telefonu: 22 697 49 49.

 

 

Wzory oświadczeń dla celów CRS:

 

 

4. Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych.

 

Klient będący podatnikiem innego państwa niż Polska lub Stany Zjednoczone - dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

 • mBank przekazuje następujący zakres danych:
 • imię (lub imiona) i nazwisko,
 • data, miejscowość i państwo urodzenia,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • państwo/państwa rezydencji podatkowej,
 • numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN),
 • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
 • salda na rachunkach finansowych ustalone na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty,
 • łączna kwota brutto odsetek wypłaconych lub uznanych na rachunku przez mBank na koniec roku kalendarzowego,
 • łączna kwota brutto dywidend,
 • łączna kwota brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku inwestycyjnego.