Szczególne zasady przyjmowania zleceń

 

Biuro maklerskie mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadził szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń.

Zgodnie z tymi zasadami Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego dyspozycji dotyczących:

a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.

b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.

c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

Zleceń zamykających otwarte pozycje na derywatach (skutkiem czego nastąpi zmniejszenie wymaganego depozytu zabezpieczającego) w przypadku wystąpienia niedoboru depozytu, na którego pokrycie nie ma środków na rachunku inwestycyjnym.

Ww. zlecenia mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych oraz osobiście – w PUM w Warszawie.


Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR.

W przypadku dużych wahań kursów Biuro maklerskie mBanku może przyjmować zlecenia z limitem ceny znacznie odbiegającym od kursu odniesienia, w szczególności jeśli zlecenie spowoduje zawarcie transakcji.

Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w  „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Biuro maklerskie mBanku S.A. wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

 

Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń ani nie prowadzi depozytu instrumentów finansowych należących do Alternatywnego Systemu Obrotu „Global Connect” (par. 21 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym i par. 14 ust.4  Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler).

 

Szczególne warunki przyjmowania zleceń dla opcji

 

Począwszy od zakończenia sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymane jest na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym. Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku

 

Negatywna lista OTP

 

Negatywna lista OTP obowiązująca od dnia 28 października 2013 r. - lista papierów wartościowych niedostępnych dla zleceń kupna z odroczonym terminem płatności (OTP)