Zlecenia z rozliczeniem w walutach obcych

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie obsługi rynków zagranicznych z rozliczeniem w walutach obcych dla rachunków inwestycyjnych prowadzonych w mBM, z wyłączeniem rachunków w ramach usługi eMakler.

 

 1. Rozliczenie transakcji może być dokonywane w walucie polskiej lub w walucie notowania Instrumentu Zagranicznego.
 2. O ile Klient nie określił inaczej, walutą domyślną rozliczenia jest waluta polska.
 3. Zmiana domyślnej waluty rozliczenia każdego zlecenia może być dokonane przez Klienta w formatce zlecenia.
 4. Zlecenia z rozliczeniem w walucie notowania (waluta obca) mogą być składane osobiście, telefonicznie lub w Serwisie Inwestora.
 5. Klient zobowiązany jest posiadać w momencie przyjmowania przez BM zlecenia kupna pełne pokrycie zlecenia tj. pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji dla BM.
 6. Pełne pokrycie wartości zlecenia kupna Instrumentów Zagranicznych rozliczanego w walucie notowania instrumentu obliczane jest jako iloczyn ilości instrumentów będących przedmiotem zlecenia i ceny określonej w zleceniu.
 7. Pokryciem zleceń kupna Instrumentów Zagranicznych mogą być tylko środki pieniężne, zapisane i nie zablokowane w momencie przyjęcia zlecenia na rachunku pieniężnym, w tym należności zapisane w rejestrze należności Klienta wyrażone w walucie, w której nastąpi rozliczenie zlecenia.
 8. Dla zleceń z rozliczeniem w walucie innej niż waluta polska określone zostają następujące stawki prowizji maklerskiej:

   

  Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi dla zleceń składanych za pośrednictwem Internetu

  Prowizja maklerska przy obrocie instrumentami finansowymi dla zleceń składanych w sposób inny niż za pośrednictwem Internetu

  Deutsche Börse
  (DEU-XETRA)

  0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 EUR

  0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 10 EUR

  NYSE
  (USA-NYSE)

  0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 USD

  0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 10 USD

  NASDAQ
  (USD-NASDAQ)

  0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 USD

  0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 10 USD

  London Stock Exchange
  (GBR-LSE)

  0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 5 GBP

  0,95% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, nie mniej niż 10 GBP

 9. Środki pieniężnie i należności wyrażone w walutach innych niż waluta polska nie są uwzględnianie w wycenie zabezpieczenia kredytowego.
 10. Wypłata pożytków pieniężnych dokonywania jest w walucie polskiej,
 11. Z zastrzeżeniem pkt. 13, przelewy na rachunek maklerski w walutach innych niż waluta polska mogą być dokonywane przelewem na jedno z poniższych kont walutowych.

  USD - 83 1140 1023 0000 3830 0000 1094       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD

  EUR - 02 1140 1023 0000 3830 0000 1097       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD

  GBP - 56 1140 1023 0000 3830 0000 1095       mBank      SWIFT: BREXPLPWBYD

   

  UWAGA: przy przelewach w walutach mogą się pojawić prowizje banków-nadawców.

   

  W tytule przelewu należy określić numer rachunku maklerskiego (8 cyfr) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku maklerskiego.

   

  UWAGA: Podane na umowach prowadzenia rachunku inwestycyjnego indywidualne numery kont do przelewów na rachunek inwestycyjny służą wyłącznie do przelewów w złotych polskich.

  W przypadku gdy zostanie dokonany przelew na taki rachunek w walucie innej niż polska, kwota zostanie automatycznie przewalutowana po aktualnym kursie mBanku.

 12. Z zastrzeżeniem pkt. 13,  wypłaty z rachunku maklerskiego w walutach innych niż waluta polska mogą być dokonywane przelewem na zdefiniowane w umowie konto walutowe Klienta prowadzone w Polsce.
 13. Wpłaty, wypłaty i przelewy w walutach innych niż waluta polska nie są realizowane dla rachunków typu Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).