Sposób wyznaczania pokrycia zlecenia oraz zasady przewalutowania transakcji dla zleceń z rozliczeniem w PLN:
 
 • dla zleceń kupna blokada środków dokonywana jest w złotym polskim. Wartość blokady wyliczana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 2%,
   
 • po zawarciu transakcji następuje przewalutowanie wartości transakcji z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o marżę brokera zagranicznego. Kurs Reuters jest dostępny na www.reuters.com/markets/currencies.

  Wielkość marży wynosi:

  EUR/PLN - 0,1 %
  USD/PLN - 0,1 % 
  GBP/PLN - 0,1 %
   

Mechanizm do wyznaczania kursu przewalutowania pożytków jest analogiczny jak przy rozliczaniu transakcji.


Prezentowana w formatce zlecenia wartość zlecenia w przypadku instrumentów na rynkach zagranicznych nie jest tożsama z wartością transakcji. Właściwa wartość transakcji znana będzie dopiero w momencie realizacji zlecenia.

 
Informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, usługa wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych nie jest dostępna dla klientów:
 • osób prawnych,
 • nierezydentów Polski,
 • osób fizycznych będących obywatelami USA / amerykańskimi rezydentami podatkowymi (zgodnie z amerykańskim kodeksem podatkowym*).

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 

 1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
 2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
 3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
 4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu  bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
  1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
  3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
  6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §120 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku.

 

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące zleceń na rynki zagraniczne: 

 

 • Zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV.
   
 • Zlecenia możesz złożyć z rozliczeniem w PLN lub w walucie notowania instrumentu - EUR, USD lub GBP.
   
 • Dopuszczalnymi typami limitu ceny są zlecenia PKC oraz z limitem ceny.
   
 • Dopuszczalnymi typami ważności jest DZIEŃ (ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję) lub WDD (Ważne do Dnia – całkowita ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych).
   
 • Nie są dopuszczalne dodatkowe parametry zleceń takie jak: limit aktywacji, ilość ujawniana, ilość minimalna, typ limitu PEG.
   
 • Nie można modyfikować złożonego zlecenia.
   
 • Dla zagranicznych rynków będących w ofercie obowiązuje rozliczenie transakcji w terminie D+2, analogicznie jak dla giełdy polskiej.
   
 • Wypłata pożytków pieniężnych dokonywania jest w PLN.
   
 • W przypadku przysługujących Klientowi pożytków z Instrumentów Zagranicznych z możliwością wyboru sposobu ich realizacji, realizacja nastąpi w formie pieniężnej o ile taka forma została przewidziana.
   
 • Nie jest dostępny moduł zleceń specjalnych.
   
 • Zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytowego i nie mogą być nabywane za środki pochodzące z kredytu maklerskiego.
   
 • Zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą być nabywane z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności.
   
 • Zlecenia wykonywane są zgodnie z polityką realizacji zleceń brokera zagranicznego- KBC Bank NV. Transakcje mogą być zawierane na innych rynkach niż wskazane w zleceniu.
   
 • Zlecenia z limitem odbiegającym o 15% od kursu rynkowego (dla zleceń ważnych na 1 sesję) oraz o 50% od ostatniego kursu zamknięcia (dla zleceń z dłuższym terminem ważności) mogą być zamykane.
Opodatkowanie dochodów kapitałowych


Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.


Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej, podstawowej stawki podatkowej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).


UWAGA:

Z uwagi na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze Maklerskim mBanku nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Informacja podatkowa

 

Informacja o czasie realizacji zlecenia:


Standardowy czas realizacji zlecenia w okresie gdy zawierane są transakcje na rynku zorganizowanym wynosi 2 sekundy.


Dla zleceń w usłudze rynków zagranicznych, których szacowana wartość przekracza równowartość 500 000 EUR, czas przekazania zlecenia do realizacji przez Brokera Zagranicznego (KBC Bank NV) jest wydłużony z uwagi na wymaganą regulacjami wewnętrznymi Brokera oraz giełdy zagranicznej dodatkową weryfikację zleceń.