Zlecenia na rynkach zagranicznych

Jeśli chcesz zostać rekinem LSE czy amerykańskich parkietów, poznaj szczegółowe informacje dotyczące zleceń na rynki zagraniczne:

 • zlecenia możesz złożyć z rozliczeniem w PLN lub w walucie danej giełdy - EUR, USD lub GBP (więcej informacji o rozliczeniu w walutach obcych)
 • zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV,
 • dopuszczalnymi typami limitu ceny są zlecenia PKC oraz z limitem ceny,
 • dopuszczalnymi typami ważności jest DZIEŃ (ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję) lub WDD (Ważne do Dnia – całkowita ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych),
 • nie są dopuszczalne dodatkowe parametry zleceń takie jak: limit aktywacji, ilość ujawniana, ilość minimalna, typ limitu PEG,
 • nie można modyfikować złożonego zlecenia,
 • dla zagranicznych rynków europejskich i amerykańskich będących w ofercie obowiązuje rozliczenie transakcji w terminie D+2, analogicznie jak dla giełdy polskiej,
 • wypłata pożytków pieniężnych dokonywania jest w walucie polskiej,
 • w przypadku wypłaty pożytków z papierów wartościowych z możliwością wyboru wypłaty gotówkowej bądź w papierach wartościowych, wypłata nastąpi w formie domyślnej, o ile BM nie przyjął od klienta innej dyspozycji.
 • nie jest dostępny moduł zleceń specjalnych,
 • zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytowego i nie mogą być nabywane za środki pochodzące z kredytu maklerskiego,
 • zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą być nabywane z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności,
 • zlecenia wykonywane są zgodnie z polityką realizacji zleceń brokera zagranicznego- KBC Bank NV. Transakcje mogą być zawierane na innych rynkach niż wskazane w zleceniu.
 • zlecenia z limitem odbiegającym o 15% od kursu rynkowego (dla zleceń ważnych na 1 sesję) oraz o 50% od ostatniego kursu zamknięcia (dla zleceń z dłuższym terminem ważności) mogą być przez giełdy lub naszego brokera zagranicznego zamykane

 

Sposób wyznaczania pokrycia zlecenia kupna oraz zasady przewalutowania transakcji dla zleceń z rozliczeniem w PLN:

 • dla zleceń kupna blokada środków dokonywana jest w złotym polskim. Wartość blokady wyliczana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 2%,
 • po zawarciu transakcji następuje przewalutowanie wartości transakcji z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o marżę brokera zagranicznego. Kurs Reuters jest dostępny na www.reuters.com/markets/currencies.

  Wielkość marży wynosi:

  EUR/PLN - 0,1 %
  USD/PLN - 0,1 % 
  GBP/PLN - 0,1 %

Mechanizm do wyznaczania kursu przewalutowania pożytków jest analogiczny jak przy rozliczaniu transakcji.

Prezentowana w formatce zlecenia wartość zlecenia sprzedaży w przypadku instrumentów na rynkach zagranicznych nie jest tożsama z wartością transakcji. Właściwa wartość transakcji znana będzie dopiero w momencie realizacji zlecenia.

 

Opodatkowanie dochodów kapitałowych

Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.

Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej, podstawowej stawki podatkowej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

UWAGA:

Z uwagi na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze Maklerskim mBanku nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Informacja podatkowa

 

Szczególne zasady wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych

Informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, usługa wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych nie jest dostępna dla klientów:

- posiadających miejsce zamieszkania / siedzibę w Królestwie Belgii,
- osób fizycznych będących obywatelami USA / amerykańskimi rezydentami podatkowymi (zgodnie z amerykańskim kodeksem podatkowym*),
- osób prawnych, których krajem rezydencji podatkowej, lub miejscem rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego jest USA.

 

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1)   posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

2)   uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

3)   dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

4)   przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

 

Opracowania analityczne BM dotyczące zagranicznych akcji i ETF:
dedykowana zakładka Rynki zagraniczne w BM

Rynki zagraniczne w praktyce - zapis webinaru.